Ochrana osobných údajov

Informácie pre návštevníkov web stránky a fanúšikovských stránok.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, vám poskytujeme nasledujúce informácie o tom akým spôsobom spracúvame osobné údaje v našej spoločnosti.

Náš záväzok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä Nariadením Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”), ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi a na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

 

Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov je spoločnosť partnerin s.r.o., ul. Komáromi Kacza 84, 945 01 Komárno, IČO: 45 974 381

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom.

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré pri vašej návšteve našej web stránky alebo fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti získavame spracúvame v súlade so zákonom pre nasledovné účely:

 

Účel Právny základ
Analýza návštevnosti web stránok Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Preukazovanie, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Príjemcovia osobných údajov a poskytovanie osobných údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov môže dochádzať k situáciám, že vaše osobné údaje poskytneme tretej strane (inému prevádzkovateľovi), alebo nám so spracúvaním pomáhajú naši zmluvní partneri (sprostredkovatelia).

Našimi sprostredkovateľmi, ktorí osobné údaje spracúvajú podľa našich pokynov a za dodržania bezpečnostných opatrní sú:

 • Poskytovatelia hostingu aplikácií a cloudových služieb
 • Poskytovatelia komunikačných nástrojov
 • Marketingové agentúry v oblasti online reklamy a komunikácie cez sociálne siete
 • Spoločnosti pre realizácie prieskumov spokojnosti

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledovným kategóriám príjemcov:

 • Prevádzkovatelia online reklamných systémov a sociálnych sietí
 • Orgány verejnej moci, ak to určujú príslušné legislatívne predpisy

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Vaše osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

Prenos osobných údajov mimo EÚ

Spracúvanie osobných údajov realizujeme prostredníctvom informačných a komunikačných systémov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Naše systémy a aplikácie sú prevádzkované väčšinou na území SR a ČR, alebo v dátových centrách na území EÚ o overených poskytovateľov (napr. Microsoft).

Avšak v prípade našej komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook, LinkedIn, Google, YouTube) využívame služby globálnych dodávateľov, ktorých zariadenia sa okrem EÚ, môžu nachádzať aj na území tretích krajín napr. USA, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňujeme len v rámci dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

Uvádzame linky na štandardné zmluvné doložky, ktoré sa týkajú prenosu údajov do USA.

Príjemca Informácie o ochrane súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu. Po uplynutí tejto doby osobné v elektronickej podobe anonymizujeme, alebo vymažeme spôsobom, ktorý znemožňuje ich spätné obnovenie.

Činnosti spracúvania Doba
Osobné údaje ktoré sú spracúvané pre účely týkajúce sa marketingu a online reklamy Vo väčšine prípadov osobné údaje nespracúvame dlhšie ako 24 mesiacov.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku.

 

Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese sídla spoločnosti, poštou prípadne e-mailom.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Úpravy a zmeny

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť, alebo môžu prestať byť aktuálne. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek ich upraviť a zmeniť. Túto zmenu Vám oznámime prostredníctvom tejto, alebo prostredníctvom emailu.

Kontakty

partnerin s.r.o.,
ul. Komáromi Kacza 84
945 01 Komárno